ข้าวเป็นอาหารหลักซึ่งเป็นธัญญพืช ที่พระแม่โพสพประทานไว้ เราจึงผูกพันธ์กับข้าวในวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเป็นไทยแต่เรามองข้ามคุณค่าอันมหาศาลของข้าวไปอย่างน่าเสียดายประเทศไทยติดกับดักการขายข้าวเป็นสินค้าขั้นต้น เป็น Community เป็น Table rice ซึ่งเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันสูง ราคาต่ำ ซึ่งทำให้ชาวนาไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีพอทำให้รัฐต้องเข้ามาวนเวียนแก้ไข ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเวลาสิบ ๆ ปีในขณะเดียวกันที่ประเทศยังดิ้นไม่หลุดคืองานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับข้าวที่มีอยู่มากมาย ที่คอยการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ทั้งหมดนี้ ทำให้ข้าวเป็นเพียงสินค้าทั่วไป ที่คนไทยไม่เห็นคุณค่า ทั้ง ๆ ที่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเราผูกติดกับข้าว จนแทบแยกออกจากกันไม่ได้

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันและนวัตกรรม ทำให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบสารอาหารที่มีประโยชน์ต่าง ๆ ในเมล็ดข้าว สามารถนำไปผลิตอาหารที่มีโภชนาการสูง เช่น SUPER FOODS FUNCTIONAL FOODS และ NUTRACUTICAL FOODS ซึ่งเป็นอาหารยุคใหม่ที่มีความต้องการสูง ในตลาดสุขภาพและมีมูลค่าสูง ทั้งยังไปผลิตเป็น เวชสำอางค์และเวชภัณฑ์ได้อีกด้วย นอกจากนี้แป้งข้าวก็มีโปรตีนที่ปราศจาก กลูเตน ซึ่งสามารถไปใช้แทนแป้งข้าวสาลี สำหรับอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ได้ ซึ่งในต่างประเทศ มีจำนวนผู้แพ้สารกลูเตนจากข้าวสาลีมากขึ้นทุกปี ดังนั้นทางเลือกใหม่ที่จะช่วยให้หลุดจากกับดัก สร้างคุณค่าจากข้าวให้มีผลเชิงพาณิชย์ โดยทำการคิดค้นนวัตกรรมข้าวของนักวิจัยไทย ที่มีอยู่จำนวนมาก มาต่อยอดให้นักลงทุน นำมาใช้ประโยชน์เพื่อผลิตขายเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะนำประเทศไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรก็ดีมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้าว แต่การทำงานในปัจจุบันต่างคนต่างทำไม่ต่อเนื่อง ไม่มีการส่งต่อ น้ำหนักในการทำงานไม่สอดรับกัน ทำให้ผลสุดท้ายไม่เกิด BIG IMPACT ที่จะช่วยยกระดับข้าวไทยไปสู่สินค้า นวัตกรรม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเจ้าภาพ ที่มุ่งการทำงานเรื่องสร้างดีมานด์ ข้าวแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมขั้นสูง มองภาพทั้ง CLUSTER เชื่อมโยงการทำงานทุกหน่วยงานในลักษณะของ SUPER MODEL เกิดการรับส่งที่สอดรับกันทำหน้าที่ส่งโจทย์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดให้หน่วยงานที่มีอยู่แล้ววิจัยและพัฒนานวัตกรรมมายังฝ่ายผลิตวัตถุดิบและเชื่อมต่อเอกชนที่สนใจลงทุนในผลิตภัณฑ์และช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ เช่น การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาการขึ้นทะเบียนอาหาร เพื่อให้ผลิตสินค้านวัตกรรมข้าว ออกสู่ตลาดโลก

เราพร้อมแล้วหรือยังที่จะเป็นกำลังเสริมสร้างการพัฒนา เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือ ความยั่งยืน ความสมดุล สถาบันการพาณิชย์ข้าวจะเป็นทางเลือกให้ใหม่ที่จะทำให้เกิดการสร้างคุณค่าข้าวให้เกิดขึ้นในเวทีโลกและจูงใจให้ชาวนาหันมาปลูกข้าวแบบปราณีตทางเลือกใหม่ที่จะช่วยให้อนาคตข้าวไม่ต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลการเมืองแบบเบ็ดเสร็จ ทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น ทางเลือกใหม่ที่จะจูงใจให้เกิดการลงทุนระดับบอุตสาหกรรม เล็ก กลาง ใหญ่ ทางเลือกใหม่ที่นำมาให้คนในชาติ พึ่งพาตนเอง ทำงานเป็นทีม เป็นระบบ ไม่หวังพึ่งพารัฐทุกอย่างไป ทางเลือกใหม่ที่ต้องทำเร่งด่วนในวันนี้ ก่อนที่ประเทศอื่นจะช่วงชิงพื้นที่ ในตลาดข้าวแปรรูปขั้นสูงไป