รางวัลบรรษัทธรรมมาภิบาล 2015

awarddetail-02

มอบให้ผู้ประกอบการที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รักษาความสุจริต สนับสนุนโดย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ