Show02

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมการค้าภายใน นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ คณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงการเกษตรและนักวิชาการ เข้าเยี่ยมชมโรงงานเมดิฟูดส์ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 14/5/59 รับฟังการบรรยายจาก ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล และ รศ.ดร.จินตนา สัตยาศัย เกี่ยวกับข้าวไทยและคุณประโยชน์จากข้าว เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพข้าวไทยบนเวทีโลก